Privatūs miškai

Privačių miškų tvarkymas ir naudojimas

VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto specialistai privačių miškų savininkus konsultuoja privačių miškų tvarkymo, naudojima,atkūrimo, įveisimo ir vidinių miškotvarkos projektų rengimo klausimais.

Miškotvarkos projektai

Miško priežiūra ir tvarkymas reikalauja daug pastangų ir įžvalgos. Gerai prižiūrimas miškas teikia jo savininkui pajamų, o aplinkai - stabilumo ir grožio. Ūkininkavimo privačiuose miškuose pagrindas yra privataus miško vidinės miškotvarkos projektas. Projektai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161),  Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006, Nr. 95-3741), Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117) ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos projektų rengimą, taip pat nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.

 

 

Savininko pageidavimu, gali būti sudaromas privataus miško vidinės miškotvarkos projektas.

 

            Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą rašytinė sutartis su miškotvarkos projekto rengėju.

            Vidinės miškotvarkos projektai privačioms miško valdoms ar jų grupėms rengiami, kai šių valdų nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o miško valdos vietoje pažymėtos aiškiomis ribinėmis linijomis. (aiški ribinė linija - miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės).

 

 

Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro šios dalys:

 

1. Titulinis lapas.

2. Valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais.

3. Valdos miškų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis (taksoraštis).

4. Miško kirtimų dalis (pagrindinių kirtimų norma, išdėstyta projekto galiojimo laikotarpiui ir pažymėta medynų plane; ugdytinų medynų sąrašas).

5. Miško atkūrimo dalis (želdintiniems sklypams suprojektuojami visi geriausiai augavietės sąlygas atitinkantys miško atkūrimo būdai, mišrinimo schemos ir tikslinės medžių rūšys).

6. Privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai.

Užsakovų pageidavimu valstybinių ir privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projekto turinys gali būti praplėstas.

Vidinės miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja dvidešimt metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – dešimt metų.

 

VMI darbuotojai - profesionalūs miškininkai-inžinieriai užsakovo lėšomis ruošia individualius miškotvarkos projektus.

            Projekto rengimui naudojamos naujausios technologijos, projektus rengia patyrę specialistai. Privataus miško vidinės miškotvarkos projektus galima užsisakyti Valstybiniame miškotvarkos institute. Jei Jums reikia miškotvarkos projekto, profesionalios pagalbos ar patarimo ūkininkaujant nuosavame miške - kreipkitės adresu: Pramonės pr.11a, LT-51327 Kaunas 101 kabinetas – Projektavimo skyriaus Privačių miškų ir biržių vyresn. specialistas Antanas Bendinskas. Mūsų tel.: 490231, 490222, faksas: 490231.

 

 

 

Užsakant miškotvarkos projektą Jūs turite pateikti tokius dokumentus:

 

1. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre

2. Žemės sklypo planą.

3. Asmens dokumentą.

            Prieš sudarant sutartį privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti miškotvarkos projekto rengėjas supažindina Užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančiomis miškų tvarkymo schemomis, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, išklauso Užsakovo pageidavimus.