Lietuvos raudonosios knygos objektų radimviečių miškuose išskyrimas, kartografavimas ir jų apsaugos organizavimas 1996-2009m.

Darbo tikslas yra iš įvairių šaltinių surinkti duomenis apie Raudonosios knygos objektų radimvietes Lietuvos miškuose, juos kartografuoti, įvesti į duomenų bazę ir taikyti galiojančias apsaugos priemones, projektuojant miškų ūkines priemones. Šį darbą remia LR aplinkos ministerija, vykdo Valstybinis miškotvarkos institutas (VMI). Darbas pradėtas vykdyti 1988 metais, 1996 metais buvo paruošta išsami RKO inventorizacijos darbo metodika. Vėliau Valstybiniame miškotvarkos institute pradėtos kurti kompiuterinės programos Lietuvos raudonosios knygos augalų ir gyvūnų radimviečių inventorizacijos ir registracijos metu gautų duomenų apdorojimui ir įvedimui į duomenų bazę. Nuo 2002 metų pradėta pildyti Raudonosios knygos objektų GIS duomenų bazė, rengiami atskiri šių objektų radviečių GIS sluoksniai pagal miškų urėdijas, saugomas teritorijas, kuriose nuo 2002 metų vykdyti miškotvarkos lauko darbai.

Darbas susideda iš paruošiamojo etapo, kuomet pagal Miškotvarkos darbų instrukciją prieš miškotvarkos lauko darbus yra perimami Raudonosios knygos objektų duomenys iš Valstybinės miškotvarkos tarnybos, miškų urėdijų, saugomų teritorijų direkcijų, gamtosauginių organizacijų vietos tyrėjų ir kt. Visi šie duomenys pažymimi planinėje darbinėje medžiagoje ir pateikiami taksatoriams. Miškotvarkos lauko darbų metų duomenys aktualizuojami tiek planinėje medžiagoje, tiek ir natūroje. Atnaujinti RKO duomenys kartografuojami ir naujai suvedami į miškotvarkos duomenų bazę. Metų pabaigoje atnaujinti RKO duomenys yra perduodami Valstybinei miškotvarkos tarnybai ir patalpinami miškų kadastro duomenų bazėje. Raudonosios knygos objektų duomenys naudojami miškų urėdijų metinės biržės skaičiavime, pagrindinių miško kirtimų projektavime bei rengiamuose miškotvarkos projektų gamtosauginių priemonių planuose, kur yra derinamos ūkinės ir gamtosauginės šių objektų apsaugos priemonės. Miškų urėdijose RKO duomenys yra atnaujinami kas penki metai, o miškotvarkos ciklo metu - kas dešimt metų.

Naujausi duomenys apie Raudonosios knygos objektus pateikiami Valstybinės miškotvarkos tarnybos tinklalapyje: http://www.lvmi.lt/vmt/leid_tables/3%20skyrius_failas_919.pdf