« Back

Vykdoma medžių saivaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija

  VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas pagal Sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų atlikimo sutartis (Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba) 2017 metais vykdo sklypinės miškų inventorizacijos darbus VĮ Biržų, VĮ Kupiškio, VĮ Pakruojo, VĮ Panevėžio miškų urėdijų administruojamose teritorijose. Sklypinės miškų inventorizacijos metu bus inventorizuojamos ir medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės.   

   Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija atliekama vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo".